Judo Academie Amsterdam

Privacy Policy

(Mei 2018)

www.judoacademieamsterdam.nl

Download PDF: Privacy policy AVG.JudoAcademieAmsterdam

Privacy Policy

1. Algemeen

Judo Academie Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Judo Academie Amsterdam houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Judo Academie Amsterdam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze webpagina.

2. Verwerking van persoonsgegevens van judoka’s en ouders/verzorgers

Persoonsgegevens van judoka’s en ouders/verzorgers worden door Judo Academie Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie en financiële administratie;
 • Wedstrijdadministratie (inschrijving wedstrijden en/of trainingsstages en -kampen);
 • Opleidingsadministratie (samenstellen opleidingsprogramma);
 • Communicatie over training, wedstrijden, trainingsstages en andere aangelegenheden die Judo Academie Amsterdam betreffen (via email, Nieuwsbrief, Whatsapp en Social Media);
 • Blessureadministratie (bij blessures afstemmen van trainingsbelasting);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving/aanmelding als judoka bij Judo Academie Amsterdam totdat opzegging heeft plaatsgevonden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Judo Academie Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Volledig woonadres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • E-mailadres ouders;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • JBN-lidmaatschapsnummer;
 • Graduatie;
 • Gewicht;
 • Pasfoto;

Uw persoonsgegevens worden door Judo Academie Amsterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de aanmelding (inschrijving) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3. Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees

(3. Nog niet van toepassing)

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door Judo Academie Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over Judo Academie Amsterdam d.m.v. een digitale Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Judo Academie Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Judo Academie Amsterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u aangemeld bent.

 4. Verwerking van persoonsgegevens van kader (trainers, coaches en vrijwilligers).

Persoonsgegevens van kader (trainers, coaches en vrijwilligers) worden door Judo Academie Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Mondelinge) afspraak over werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Judo Academie Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • ZZP-verklaring;
 • Graduatie in de judosport
 • Lesbevoegdheid
 • Diploma’s en/of Certificaten

Uw persoonsgegevens kunnen door Judo Academie Amsterdam worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een afspraak heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen, ten behoeve van onze ledenadministratie (Sportlink), financiële administratie (Sportlink en Clubcollect),  emailverkeer en de aanmelding via de website (Antagonist B.V. Enschede, WordPress.com). Ook maken we gebruik van Facebook en Whatsapp e.a. sociale media voor informatie- en communicatiedoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Judo Academie Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Judo Academie Amsterdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-uppen van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@judoacademieamsterdam.nl). Wij reageren binnen een week. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op (info@judoacademieamsterdam.nl)! Wij zullen binnen een week reageren op uw mail.

12. Contactgegevens                                                

Judo Academie Amsterdam

Postadres: Kuifeend 12 hs

1187 BW Amstelveen

info@judoacademieamsterdam.nl