Kata instructiefilmpjes

1. Gonosen no kata

2. Nage no kata:

3. Katame no kata:

4. Kime no kata:

5. Ju no kata:

6. Koshiki no kata:

7. Kodokan goshin jitsu:

8. Itsutsu no kata: